Opinnäytetyöt

Ihku-allianssin osapuolilla on tällä hetkellä käynnissä monia kiinnostavia opinnäytetöitä. Yhteensä allianssissa on valmistunut tai käynnissä 17 opinnäytetyötä, jotka osaltaan tukevat Ihku-laskentapalvelun kehitystä.

Valmistuneet opinnäytetyöt


Joona Lehtinen / Buildpoint  (Aalto-yliopisto) – Panosrakenteet siltojen kustannuslaskennassa

Aalto-yliopiston kone- ja rakennustekniikan opiskelija Joona Lehtinen tutki kandityössään panosrakenteita siltojen kustannuslaskennassa.

Aikataulu: 09/2019-11/2019


Hanna Sandell (Helsingin yliopisto, Väylä) – Tilaajatehtävien kustannusten ja näihin kustannuksiin vaikuttavien muuttujien mallintaminen

Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelija Hanna Sandellin poikkitieteellisessä gradussa yhdistyvät taloustiede sekä koneoppiminen. Opinnäytetyössä tutkittiin mahdollisia keinoja mallintaa tilaajan hanketehtävien kustannuksia. Tilaajan hanketehtävillä tarkoitetaan rakennuskustannusten lisäksi tilaajille koituvia epäsuoria kustannuksia, esimerkiksi suunnittelu- ja rakennuttamiskustannuksia. Tavoitteena oli mallintaa kyseisten kustannuserien laskentaa selvittämällä ja mallintamalla erilaisten muuttujien vaikutukset tilaajan hanketehtäviin.

Aikataulu: 09/2019-05/2020


Henri Pöyhönen (Metropolia Ammattikorkeakoulu, Espoon kaupunki) – Koneiden ja kaluston panoshintojen kehitys

Metropolia Ammattikorkeakoulun ajoneuvotekniikan opiskelija Henri Pöyhösen insinöörityössä tutkittiin, mistä infrarakentamisessa käytettyjen koneiden ja kaluston panoshinnat koostuvat ja miten kustannusten muutoksia voidaan seurata Tilastokeskuksen ylläpitämien eri osaindeksien avulla. Tavoitteena oli löytää toimivia indeksejä kuvaamaan infrarakentamisen panoshintojen muutosta Ihkun päivitystyön tueksi. 

Aikataulu: 02-04/2020


Hannu Juola (Aalto-yliopisto, Vantaan kaupunki) – Tunnelirakenteiden panospohjainen kustannuslaskenta ( Resource-based estimating model of tunnel construction phases)

Aalto-yliopiston georakentamisen maisterinohjelman opiskelija Hannu Juola tarkasteli diplomityössään Ihku-laskentamallin toteutusta, sekä implementoinnin mahdollisuuksia tunnelityövaiheiden nimikkeisiin pääryhmissä 1500 Kallion tiivistys- ja lujitusrakenteet, 1700 Kallioleikkaukset, -kaivannot ja -tunnelit, sekä 4510 Suojaus- ja vaimennusrakenteet. Tutkimuksessa hyödynnettiin rakennuttajien, urakoitsijoiden ja suunnittelijoiden kokemuksia ja tietoa panospohjaisen laskentamallin luomiseen.

Aikataulu: 01-06/2020


Risto Valovuo (TAMK, Tampereen kaupunki) – Urakoitsijan hanketehtävät infrarakentamisessa

Tampereen ammattikorkeakoulun rakennus- ja yhdyskuntatekniikan (erikoistumisala infrastruktuuri) opiskelija Risto Valovuon päättötyön aiheena oli urakoitsijan hanketehtävät ja niiden kustannusten selvittäminen. Työhön kerättiin aineistoa haastattelemalla lukuisia alan urakoitsijoita kustannusten todellisista arvoista.

Aikataulu: 11/2019-12/2020


Anni Heilala / Civilpoint (Aalto-yliopisto, Väylä) – Tietomallipohjainen kustannuslaskenta infra-alalla – Tiedonsiirto kustannuslaskenta- ja suunnittelujärjestelmien välillä

Aalto-yliopiston Spatial Planning and Transportation Engineering -maisteriohjelmassa opiskellut Anni Heilala tutki diplomityössään tietomallipohjaista kustannuslaskentaa. Tavoitteena oli selvittää, miten tiedonsiirto infra-alan suunnittelu- ja kustannuslaskentajärjestelmien välillä voitaisiin toteuttaa sekä miten ratkaisut voitaisiin vaiheistaa siten, että tiedonsiirtoa voidaan kehittää jo nyt pitäen mielessä myös tulevaisuuden edistyneemmät mahdollisuudet.

Aikataulu: 01/2020-10/2020


Heidi Kaukinen (Aalto-yliopisto, Väylä) – Hankeosalaskenta 

Viimeistä vuotta Aalto-yliopiston georakentamisen maisterinohjelmassa opiskeleva Heidi Kaukisen tarkoituksena on tutkia diplomityössään hankeosalaskentaa yleisesti ja selvittää parhaat toimintatavat hankeosalaskennan mallintamiseen ja laskentasovelluksen toteutukseen.

Aikataulu: 09/2020-04/2021


Vincent Wiik / Buildpoint (Aalto-yliopisto, Turun kaupunki) – Infrahankkeiden hankekoon vaikutus infrarakentamisen kustannuksiin 

Aalto-yliopistossa rakennustekniikkaa opiskeleva Vincent Wiik tutkii diplomityössään, miten kokovaihtelulle herkkien rakennusosien kustannukset muuttuvat niiden määrien lisääntyessä. Tutkimuksen lopputuloksena Vincent pyrkii mallintamaan kertoimia, jotka joko laskevat tai nostavat kustannuksia riippuen kriittisten rakennusosien määristä.

Aikataulu: 09/2020-04/2021


Jere Laine / Ramboll (Aalto-yliopisto, Väylävirasto) – Katuhankkeiden esi- ja yleissuunnitteluvaiheiden kustannuslaskenta 

Jere Laine opiskelee Aalto-yliopistossa maankäytön suunnittelu ja liikennetekniikan maisteriohjelmassa. Diplomityössään hän käsittelee, miten hankeosalaskentaa voitaisiin mallintaa katuhankkeiden osalta. Samalla hän pääsee myös hyödyntämään aiempaa kokemustaan Ihkussa työskentelystä.

Aikataulu: 08/2020-03/2021


Antto Laatikainen (Metropolia Ammattikorkeakoulu, Espoon kaupunki) – Hankeosamallin testauksen suunnittelu ja määrittely

Antto Laatikaisen opinnäytetyö tehdään yhteistyössä Espoon kaupungin kanssa ja käsittelee hankeosamallien testausta.

Aikataulu: 09-12/2021


Jussi-Pekka Aamurusko (Turun Ammattikorkeakoulu, Turun kaupunki) – Infrahankkeiden kustannuslaskennan riskienhallinta

Turun Ammattikorkeakoulussa opiskelleen Jussi-Pekka Aamuruskon työ käsitteli infrahankkeiden kustannuslaskennan riskienhallintaa. Opinnäytetyön tavoitteena tunnistettiin ja tutkittiin riskejä, jotka vaikuttavat hankkeen kustannusarvioon ja sen luotettavuuteen. Keskeinen osa oli laatia teoriaa katuhankkeen riskienhallinnasta kustannuslaskennassa ja pohtia ratkaisuja Infrahankkeiden kustannuslaskentajärjestelmässä eli Ihkussa.

Aikataulu: 10/2020-5/2022


Samu Mustonen (Aalto-yliopisto, Tampereen kaupunki) – Raitiotierakenteiden panospohjainen rakennusosalaskenta

Samu Mustonen tutkii diplomityössään panospohjaista rakennusosalaskentaa erityisesti raitiotierakenteiden osalta.

Aikataulu: 10/2021-05/2022


Tanja Uski (Turun Ammattikorkeakoulu, Väylävirasto) – Teräsbetonisillan yleissuunnitteluvaiheen kustannus- ja määrälaskentaohjelman laatiminen

Opinnäytetyötään Turun AMK:hon tekevä Tanja Uski tutkii teräsbetonisiltojen kustannus- ja määrälaskentaohjelmaa.

Aikataulu: 10/2021-05/2022


Reima Rauhala (Tampereen Ammattikorkeakoulu, Espoon kaupunki) – Espoon kaupungin infrahankkeiden kustannusarvioiden kehittäminen

Reima Rauhala tekee opinnäytetyötään Espoon kaupungille. Työssä kehitetään kaupungin infrahankkeiden kustannusarviointia.

Aikataulu: 3/2022 – 6/2022


Eetu Björklund (Tampereen yliopisto, Väylävirasto) – Väylähankkeiden kustannusarvion vaihteluväliin vaikuttavat muuttujat

Diplomityö Tampereen yliopistolle tarkastelee kustannusarvioiden vaihteluväliä ja miten Ihku-laskentapalvelussa vaihteluväliä voisi arvioida.

Aikataulu: valmistunut 05/2023


Eemeli Kyttä (Tampereen ammattikorkeakoulu, Väylävirasto) – Maanteiden perusparantamisen kustannuslaskenta Ihkun hankeosalaskennassa

Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää maanteiden perusparantamisen kustannusvaikutuksiltaan merkittävimpiä toimenpiteitä ja kuinka niiden hankeosien kustannuslaskenta tulisi toteuttaa Ihkun-laskentapalvelussa.

Aikataulu: valmistunut 05/2023


Tuomas Hiltunen (Tampereen yliopisto, Helsingin kaupunki) – Esi- ja yleissuunnitteluvaiheen kustannuslaskenta katujen perusparannushankkeissa

Tuomas Hiltunen selvittää diplomityössään hankeosalaskennan tarpeita katujen perusparannushankkeiden kustannuslaskennassa. Työssä perusparannushankkeisiin perehdytään yhden Helsingin kaupungin ja kahden Tampereen kaupungin katuhankkeen avulla.

Aikataulu: valmistunut 08/2023


Tekeillä olevat opinnäytetyöt

Anne-Mari Koivisto (Aalto-yliopisto, Tampereen kaupunki) – Selvitys kaavatalouslaskennasta Ihku-laskentapalvelussa

Anne-Mari Koivisto selvittää diplomityössään tarpeet ja edellytykset kaavatalouslaskennan työkalun toteuttamiselle Ihku-laskentapalveluun. Kaavataloustyökalun toteuttamista pohditaan yhteydessä kansallisiin Ryhti-järjestelmän tietomalleihin.

Aikataulu: 02-08/2024