Antto Laatikaisen opinnäytetyön lopputulemana hankeosamallien testausohje

Ihku-allianssissa valmistuu monia kiinnostavia opinnäytetöitä. Juttusarjan kahdeksannessa osassa esitellään Antto Laatikaisen opinnäytetyö “Hankeosamallin testauksen suunnittelu ja määrittely”. Antto valmistuu Metropolian ammattikorkeakoulusta konetekniikan insinööriksi joulukuussa 2021.

Anton opinnäytetyössä tutkittiin jo aiemmin Ihku-laskentapalveluun luotujen hankeosamallien testaukseen liittyviä tekijöitä. Työ rajattiin koskemaan kadun hankeosaa ja siihen sisältyviä lähtötietoja.

Työn tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa hankeosien testausohje, jonka avulla voidaan testata luotuja hankeosamalleja. Testauksen tavoitteena on todeta, että mallit ovat joko toimivia tai että ne kaipaavat jatkokehitystä.

Testausohje toteutettiin tutkimalla hankeosamallien testaukseen sisältyviä käsitteitä ja vertailemalla Ihkun laskentapohjia toteutuneen hankkeen ja suunnitteluohjelmiston (Novapoint) tuottamiin rakennusosamääriin. Näiden testien pohjalta luotiin testausohje, jota projektissa hankeosia mallintavat työntekijät voivat hyödyntää.

Luotettava testaus vaatii tarkat lähtötiedot

Jotta testauksen tulos on luotettava, on lähtötietojen oltava tarkkoja. Jos testauksessa käytetään epävarmoja lähtötietoja, syntyy hankeosamallin ja testiaineiston välille epävarmuustekijöitä ja eroja rakennusosien määriin.

Ensimmäisen vaiheen testituloksista huomattiin, että vertailtaessa Ihkussa luotua laskentapohjaa vastaavaan suunnitteluohjelmiston kadun hankeosaan, olivat erot joidenkin rakennusosien määrien osalta alle 1 %. 1 % eroavaisuutta voidaan pitää hyvänä tuloksena vaikka rakennusosien määrien eroavaisuuksien raja-arvoja ei ole tarkasti määritelty. Merkittävästi eroavien rakennusosien kohdalla pohditaan asiantuntijavoimin tarvittavat muutokset laskentaan.

Työn tuloksena syntyi Excel-pohjaisten hankeosamallien testausohje

Työn lopputuloksena syntyi hankeosamallin testausohje, joka toteutettiin työn tuloksien pohjalta. Nyt tuotettu testausohje on suuntaa antava, sillä ohje on luotu testauksille, jotka suoritetaan Excelissä. Tulevaisuudessa tarkoituksena on, että hankeosamallien testaus suoritetaan Ihkun sovelluksessa, jossa hankeosia olisi mahdollista testata suurempina hankekokonaisuuksina.

Jaa artikkeli: