Tietyömaa

Uutta tutkittua tietoa hankekoon vaikutuksista

Ihku-allianssissa valmistuu monia kiinnostavia opinnäytetöitä. Juttusarjan seitsemännessä osassa esitellään Vincent Wiikin diplomityö “Mittakaavaedut infrarakentamisessa ja niiden huomioiminen kustannuslaskentajärjestelmässä”.

Vincent Wiikin tutkimuksessa luotiin laskentamalleja, joilla Ihkun kustannuslaskentajärjestelmä pystyy huomioimaan laskettavan infrahankkeen koon ja yksittäisten rakennusosien suoritemäärien vaikutusta rakentamisen kustannuksiin. Lisäksi tutkimuksella pyrittiin selvittämään infrahankkeen kustannuksiin vaikuttavia muita tekijöitä sekä hanke- että rakennusosatasolla. 

Vincent Wiikin viime keväänä hyväksytyssä diplomityössä tutkittiin hankekoon vaikutusta infrarakentamisen kustannuksiin. Lisäksi työssä pohdittiin myös hankekoon huomioimista Ihku-laskentapalvelussa. 

Wiik kertoo, että perusajatuksena oli tutkia mittakaavaetujen esiintymistä ja vaikutuksia kustannuksiin infrahankkeissa. Mittakaavaeduilla tarkoitetaan kustannussäästöjä, joita voidaan saavuttaa, kun prosesseja voidaan suorittaa suuremmalla mittakaavalla. 

– Mittakaavaeduissa on kyse siitä, että suoritteen koko, lopputuote, tai prosessi skaalautuu niin että kiinteät kustannukset jakautuvat useampaa tuotosyksikköä kohden, alentaen tuotoksen yksikköhintaa, täsmentää Wiik.

Työssä tutkittiin infrahankkeen mittakaavaetuja erityisesti rakennusosien suoritemäärien ja urakoitsijan hanketehtävien osalta. Tietyissä rakennusosissa suoritemäärä voi vaikuttaa merkittävästi joko työsaavutukseen tai rakennusosan toteuttamiseen tarvittavien materiaalien hintoihin. Muutokset työsaavutuksissa tai materiaalihinnoissa näkyvät suoraan rakennusosan yksikköhinnassa. 

Wiikin mukaan urakoitsijan hanketehtäviin kuuluu paljon pakollisia kuluja, jotka saattavat alkuperäisen ajatuksen mukaisesti olla suhteellisesti suurempia pienissä kuin suurissa hankkeissa. Suurissa hankkeissa kiinteät kulut voidaan jyvittää useammalle tuotosyksikölle, jolloin yksikköhinta tuotosta kohden alentuu. Wiikin diplomityö pohtii myös näiden mekanismien huomioimista Ihku-laskentapalvelussa.

Asiantuntijahaastatteluista tärkeää tietoa rakennusosista

Wiik toteutti tutkimuksen höydyntämällä asiantuntijahaastetteluita sekä määrällisen aineiston analyysiä. Kirjallisuuskatsauksessa selvitettiin myös mittakaavaetujen toimintaperiaatteita sekä yleisellä tasolla, että tarkemmin rakentamisessa. Lisäksi kirjallisuustutkimuksessa tarkasteltiin infrahankkeiden kustannuslaskennan toimintaprosesseja ja menetelmiä sekä Suomessa että ulkomailla. 

Asiantuntijahaastatteluiden avulla pyrittiin varmistamaan, että Ihku-laskentapalveluun luodut rakennusosat, joissa suoritemäärä vaikuttaa työsaavutusten kautta yksikköhintoihin ovat oikeita. Lisäksi asiantuntijoilta saatiin täydennystä listaan aikaisemmin tunnistetuista rakennusosista, joissa suoritemäärän on mallinnettu vaikuttavan rakennusosan yksikkökustannuksiin. Asiantuntijoilta saatiin myös tietoa muista rakennusosien yksikköhintoihin vaikuttavista tekijöistä, kuten eri materiaalivaihtoehtojen vaikutuksista ja työsaavutusten rajoitteista. Haastateltavat kommentoivat myös Ihku-laskentapalvelussa esiintyviä rakennusosia sekä käytettyä tapaa laskea urakoitsijoiden hanketehtäviä. 

Määrällistä analyysiä hyödynnettiin urakoitsijoiden hanketehtävien laskennan kehittämiseen Ihku-laskentapalvelussa.

– Pääsin kokeilemaan erilaisia hanketehtävien laskentamalleja, ja vertaamaan tuloksia aikaisempiin kustannusarvioihin ja urakoitsijoiden tarjouksiin. Pohjana laskentamalleille toimi kirjallisuuskatsauksen havainnot sekä asiantuntijoiden haastatteluissa antamat kommentit hanketehtävien laskentaan liittyen, kertoo Wiik.

Haastattelujen perusteella saadut kommentit rakennusosiin kirjattiin ylös, ja niitä työstetään eteenpäin Ihku-laskentapalvelun kustannuslaskentatiimissä. 

– Rakennusosien muokkaaminen ei siis varsinaisesti kuulunut diplomityöhöni, vaan lähinnä merkittävien rakennusosien tunnistaminen ja niiden kustannuksiin vaikuttavien tekijöiden selvittäminen. Työni havaintojen perusteella Ihkun asiantuntijat kehittävät laskentapalvelun rakennusosia, täsmentää Wiik.

Hanketehtävien laskentaan parannusta 

Wiikin työn tulokset antavat Ihku-laskentapalvelulle tarkempaa tietoa infrahankkeen kustannuksiin vaikuttavista tekijöistä. Tämä parantaa Ihkun valmiuksia huomioida näitä tekijöitä hanke- ja rakennusosatasolla. Tietyn rakennusosan kohdalla voidaan miettiä, miten suuri suoritemäärä vaikuttaa työsaavutukseen, kun taas hanketasolla voidaan paremmin huomioida esimerkiksi hankkeen koon vaikutus urakoitsijoiden hanketehtävien osuuteen. 

Wiik kertoo, että tutkimuksen tuloksena syntyi myös konkreettinen ehdotus Ihku-laskentapalvelun hanketehtävien laskennan parantamisesta. Ehdotus on mahdollista ottaa heti käyttöön.

– Lisäksi uskon, että tutkimus rakentamisen mittakaavaeduista palvelee myös laajemmin rakennusalaa. Eri rakentamisen asiantuntijat voivat varmasti poimia tutkimuksesta uusia näkökulmia rakentamisen kehittämiseen mittakaavaetujen hyödyntämisen avulla, iloitsee Wiik.

Lue diplomityö täältä: https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/108251

Katso video, jossa Vincent Wiik kertoo diplomityöstään.

Jaa artikkeli: