Esittelyssä: Allianssin projektiryhmä (APR) toimeenpanee ja koordinoi Ihku-laskentapalvelun kehitystä, käyttöönottoa ja tukitoimintoja

Allianssimallissa eri osapuolet vastaavat hankkeen suunnittelusta ja toteuttamisesta yhteisellä organisaatiolla, jota johtaa allianssin johtoryhmä (AJR) ja jonka operatiivisesta toiminnasta vastaa projektipäällikkö (PP) apunaan allianssin projektiryhmä (APR). Tässä artikkelissa esittelemme allianssin projektiryhmän ja ihmisiä sen takana.

Organisaatiokaavio Ihku-allianssista. Ylimpänä hierarkiassa on allianssin johtoryhmä, jonka jälkeen tulee projektiryhmä. Tämän alla on viisi tiimiä: kustannuslaskenta, sovelluskehitys, palvelut, asiakastestaus ja käyttöönotto. Myös viestintä on tärkeä osa organisaatiota.
Ihku-allianssin organisaatiokaavio

Aiemmassa artikkelissamme esitelty allianssin johtoryhmä (AJR) vastaa strategisesta johtamisesta ja varmistaa, että hanketta johdetaan tavoitteiden mukaisesti, mutta hankkeen operatiivisesta toiminnasta vastaa allianssin projektiryhmä (APR), jota vetää allianssin projektipäällikkö (PP). Projektiryhmä vastaa tehtävien toimeenpanosta ja koordinoinnista ja toimii myös virallisena elimenä allianssin johtoryhmän ohessa. 

Allianssin projektiryhmä muodostuu projektin osapuolten edustajista ja vähintään kolme APR:n jäsenistä tulee olla tilaajaorganisaatiosta. Varsinainen pidempi APR-kokous järjestetään  joka toinen viikko ja sen lisäksi APR kokoontuu viikoittain keskustelemaan ajankohtaisista asioista. Viestintäkoordinaattori toimii APR sihteerinä. 

Hankkeelle määritelty tuoteomistaja ohjaa ja priorisoi toimintaa kohti sitä visiota, mitä halutaan rakennettavan. Hän vastaa vaatimusten määrittelytyöstä, julkaisujen aikataulusta ja sisällöstä, toimien  tiiviissä yhteistyössä sovelluskehitystiimien kanssa. Toinen tärkeä henkilö on tilaajan projektipäällikkö, joka toimii myös yhteyshenkilönä tilaajakonsortioon.

Projektiryhmän avuksi allianssille on perustettu työryhmiä eli tiimejä, jotka vastaavat määrätyn tehtäväkokonaisuuden suorittamisesta. Ihku-allianssissa tiimit ovat Kustannuslaskenta, Sovelluskehitys, Palvelut, Asiakastestaus ja Käyttöönotto. Lisäksi omana tiiminä toimii Viestintä. Projektiryhmän jäsenet ovat kukin omalla vastuualueellaan toimijoita ja osallistuvat suunnitteluun, johtamiseen sekä viestintään yhteisesti sovitulla tavalla. APR osaltaan varmistaa, että tietoa ja osaamista jaetaan tiimeissä, ja poistaa mahdollisia tiimien toiminnan esteitä. 

APR:n henkilöt ovat tuttuja kasvoja Ihkun arjessa

Jos allianssin johtoryhmä on enemmän projektin taustalla vaikuttava taho, niin projektiryhmä näkyy Ihku-allianssin arjen käytännöissä ja kokouksissa selkeästi. Esimerkiksi Ihkun viikkopalavereissa tai “weeklyissä” tiimien vetäjät kertovat kertovat kuulumisia kuluneilta päiviltä. Seuraavaksi esitellään allianssin projektiryhmän jäsenet hieman pintaa syvemmältä.

Ympyräkaavio Ihku-allianssin projektiryhmästä, jossa on jäsenien kuvat, nimet ja vastuut.

Ihku-allianssissa päivittäisestä toiminnasta vastaa projektipäällikkö ja APR:n puheenjohtajana toimiva Timo Ruoho. Timo työskentelee Point Group Oy:n teknisenä johtajana ja hänen muut kuin Ihku-allianssin työtehtävät  liittyvät projekteihin, tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen sekä laatuasioihin ja prosesseihin. “Vapaa-ajalla pyrin liikkumaan paljon ja taidan olla koukussa kävelyyn ja kuntosalilla käymiseen, jolloin äänikirjat ovat aktiivisessa kuuntelussa. Toisinaan saattaa aikaa vierähtää myös parin valitun tietokone- tai kännykkäpelin pelaamisessa.”

Tilaajan projektipäällikkönä ja tilaajakonsortion yhteyshenkilönä toimii Heli Sissonen, joka vastaa myös projektin talous- ja sopimusasioista. Heli työskentelee Väylävirastossa Hankkeet-toimialan hankehallinta-osastolla apulaisjohtajana ja vetää tiimiä, joka huolehtii talouden ja asiakirjahallinnon kokonaisuuksista infrahankkeissa. “Asun Lappeenrannassa ja harrastan liikuntaa eri muodoissa: säiden salliessa pyöräilyä ja kävelyä, talvisin hiihdän ja kuntosalillakin tulee käytyä. Lisäksi rentoudun lukemalla ja äänikirjoja kuuntelemalla”.

Ihkun tuoteomistaja on Ari Huomo, joka vetää myös asiakastestausryhmiä. Niiden avulla varmistetaan, että valmistuva järjestelmä vastaa kaikkien tilaajaosapuolien tarpeita ja toiveita. Lähes päätyökseen Ihkua tekevä Ari toimii Väylävirastossa kehittämispäällikkönä, vastuullaan kustannushallinta ja -ohjaus. Lisäksi Ari osallistuu kestävän kehityksen edistämiseen eri projekteissa ja edustaa Väylävirastoa mm. Valtiovarainministeriön vetämässä rakentamisen suhdanneryhmässä (Raksu) ja Maku-indeksin kehittämistyössä. “Tuoteomistajana vastaan Ihkun toiminnallisesta sisällöstä ja kehittämistyössä tehtävistä linjauksista ja priorisoinneista. Mietin myös etukäteen Ihkussa toteutettavia kokonaisuuksia ja luon niistä vision, jota lähdetään tavoittelemaan. “ 

Ihkun palvelupäällikkönä toimii Mirva Kallio, joka vastaa laskentapalvelun laadusta asiakkaille palvelusuunnitelman mukaisesti. Käytännössä se tarkoittaa asiakassuhteiden hoitamista, palautteiden läpikäymistä ja käsittelyä. Tärkeintä työssä on saada “asiakkaan ääni kuuluviin”.  Ihkun lisäksi Mirva työskentelee ohjelmistoasiantuntijana ja projektipäällikkönä Civilpointin sisaryhtiöllä Assetpointilla ja on mukana erilaisissa tietomallinnukseen (BIM), ohjelmistokehitykseen ja tiedonhallintaan liittyvissä projekteissa ja selvitystöissä.  Palavereiden välissä Mirva saattaa vaikka seisoa käsillään: “Fysioterapeuttini kannusti tekemään käsinseisontaa, koska siihen riittää vain parin minuutin tauko ja se auttaa yläkropan jumeissa, jotka ovat yleisiä päätetyössä.”

Ihku-laskentapalvelun sovelluskehitystä vetää Santeri Soininen, joka työskentelee teknologia-, data- ja designyritys Solitalla projektipäällikkönä.  Ihku-allianssissa Santeri toimii myös projektipäällikön eli Timon varahenkilönä sekä tietoturvavastaavana. Viikottaisissa demoissa koko Ihkun tiimi pääsee Santerin johdolla näkemään tehdyt muutokset sovelluksessa. ”On ollut hienoa päästä kehittämään Ihkua näin osaavassa ja yhteistyökykyisessä porukassa!”

Kustannuslaskentatiimin vetäjänä toimii Aki Peltola, joka vastaa rakennusosakirjaston kehityksestä ja ylläpidosta sekä Infra Ry:n Ihku-urakoitsijaryhmän toiminnasta. Lisäksi Aki kouluttaa laskentasovelluksen käyttöä niin peruskoulutusten kuin jatkokoulutusten parissa. Aki työskentelee Mittaviiva Oy:ssä talo- ja infrapuolella erilaisten kustannus- ja aikataulunhallintaan liittyvissä konsulttitehtävissä. “Kustannusten ja aikatauluhallinnan neuvojen lisäksi annan myös rakennusriitojen asiantuntijalausuntoja”. 

Ihkussa käyttöönoton projektipäällikkönä sekä Väylän ja ELY-keskusten Ihkun pääkäyttäjänä toimii Olli Rajamäki, Väyläviraston Hankkeet-toimialan hankehallintaosaston ylitarkastaja. Käytännössä Ihku on Ollin päätyö ja hän vetää myös käyttöönottoryhmää, jonka funktiona on ollut koordinoida käyttöönoton kokonaisuutta monitilaajaympäristössä ja huolehtia, että tilaajan ääni pääsee esille. “Olen suuri the Wire -sarjan ystävä. Ja jos kroppa kestäisi ja aikaa olisi, pelaisin jatkuvasti tennistä, padelia, squashia, sulkista ja pingistä,” kertoo Olli.

Rambollissa työskentelevä Nita Joro toimii Ihkun APR:ssä suunnitteluprosessin asiantuntijana. Nitalta löytyy osaamista väyläpuolen hankkeista, sillä hän työskentelee niiden parissa Ramboll Finland Oy:llä suunnittelijana ja projektipäällikkönä. Lisäksi  hän toimii laatuvastaavana ja toimialan väylätekniikan ryhmän vetäjänä. Ihkun APR:ssä Nita tuo loppukäyttäjän näkökulmaa käyttöliittymäsuunnitteluun ja kustannuslaskentaan sekä toimii linkkinä ja yhteyshenkilönä Rambollin suunnittelijoihin. Myös sisällön ja käyttöliittymän testaus sekä tukitiimissä mukana oleminen ovat osa Nitan työtä. “Innostun helpolla uusista asioista ja mielelläni kokeilen monipuolisesti kaikkea. Tällä hetkellä vapaa-aikaani kuuluukin muun muassa kuntonyrkkeilyä, padelia, uintia, jooga, juoksemista ja monipuolista kokkailua, varsinkin aasialaiset ruuat ovat olleet viime aikoina testissä.”

Helsingin kaupunkia APR:ssä edustaa Eva-Lisa Karlsson, joka toimii kaupunkiympäristön toimialalla liikenne- ja katusuunnitteluyksikössä projektinjohtajana. “Tulin Ihkuun mukaan syyskuussa organisaatiossamme tapahtuneen henkilövaihdoksen myötä  ja tunnen itseni vasta ihkualkajaksi.” Ihkuun Eva-Lisa tuo osaamista yhteistyöstä, sopimuksista ja jopa EU-direktiiveistä. Myös kehitystyö on Eva-Lisan työssä läheinen, sillä hän toimii myös toisessa järjestelmäkehitysprojektissa, siinä tuoteomistajan roolissa. “Vapaalla rentoudun uppoutumalla hyvään kirjaan, musiikkiin tai mutkikkaaseen sudokuun. Lisäksi nautin luonnossa vaeltamisesta ja vuodenaikojen vaihtelun havainnoinnista maiseman, kasvien ja eläinten, tilan ja värien, äänten ja tuoksujen kautta.”

Tampereen kaupungin edustaja Kimmo Myllynen toimii APR:ssä kustannuslaskennan asiantuntijana erityisesti aineistotoimitusprosessin kehityksen kaupunkien osalta. Työssään Tampereen kaupunkiympäristön infrahallintapäällikkönä hän tuntee infraomaisuuden hallinnan ja tuo tätä osaamistaan myös Ihkuun.

Riitta Haapavaara edustaa Espoon kaupunkia APR:ssä ja on mukana Ihkun määrittelyssä, testauksessa ja käyttöönotossa. Riitta toimii Espoon kaupungin kaupunkitekniikan keskuksessa ohjelmainsinöörinä ja on vahvasti mukana Espoon  tilaus- ja ostotoiminnan kehittämisessä sekä vastaa koulutuksesta,  ohjeistuksesta ja viestinnästä  kaupunkitekniikan osalta. “Vastaan Ihkun käyttöönotosta Espoossa ja toimin pääkäyttäjän roolissa.”

Jaa artikkeli: