Kuvassa on keltainen legoista tehty työkone sinisellä legomatolla. Koneen vieressä kuvassa ovat Ihku-laskentapalvelun logo sekä kuva kannettavasta tietokoneesta, jonka näytöllä on Ihku-laskentapalvelun kirjautumisnäkymä.

Väylävirasto ja Helsingin kaupunki testasivat hankeosalaskentaa pilottihankkeissaan

Yksi Ihkun vuoden 2023 tavoitteista on ollut kehittää laadukas ja kattava hankeosalaskenta, joka toimii saumattomasti yhteen rakennusosalaskennan kanssa. Hankeosalaskentaa on kehitetty kuluneen vuoden aikana luomalla uusia hankeosamalleja yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa.  Vuosien 2022 ja 2023 aikana Ihku-laskentapalveluun on julkaistu jo useita hankeosia, kuten tie, katu, silta ja ratalinja. Uusien hankeosien kehitys jatkuu, ja niitä julkaistaan laskentaohjelman päivitysten yhteydessä.

Väylävirasto ja Helsingin kaupunki testasivat hankeosalaskennan toimivuutta pilottihankkeissaan. Väylävirasto tilasi Rambollilta kaksi hanketta, jotka molemmat koskivat väylien perusparannuksia. Hankkeiden testaajat olivat väyläsuunnittelijoita. Helsingin kaupunki testasi hankeosalaskentaa puiston kunnostuksen hankesuunnitteluvaiheessa. Testaajana toimi maisema-arkkitehti. Lue alta testaajien kokemuksista Ihku-laskentaohjelman hankeosalaskennasta.

Teiden perusparannushankkeet (Väylävirasto)

PerusparannushankeHankkeen sisältämät osatVäylän pituusKustannukset
Hanke 1Päätie, eritasoliittymät, sillat, meluntorjunta, pohjanvahvistusn. 14 kmn. 70 miljoonaa euroa
Hanke 2Päätie, eritasoliittymät, muut tiet, rata, sillat, pohjanvahvistutn. 16,5 kmn. 160 miljoonaa euroa
Taulukko hankkeiden tiedoista ja kustannuksista

Hankeosalaskentaa testanneet väyläsuunnittelijat kokivat hankeosalaskennan ominaisuudet johdonmukaisiksi. Hankeosalaskenta sai testaajilta kehuja sen helppokäyttöisyydestä ja hankeosien laskennan nopeudesta. Hankkeiden luonti, kansiorakenteen käyttö ja projektipuun käyttö olivat testaajien mielestä intuitiivisia. Hankeosissa koettiin olevan tarpeeksi tietoa, niin että tietojen täyttö oli kuitenkin helppoa ja nopeaa. Testaajien mielestä hankkeiden osittelu (esimerkiksi rakennekerrosten mukaan) oli toimivaa. Kustannuslaskenta hankeosilla rakennusosien lisäksi koettiin tärkeäksi. Ihku-laskentaohjelmassa käytössä oleva uusin hinnasto ja kirjasto saivat vastaajilta kehuja.

Testaajat kohtasivat laskelmissaan myös pieniä haasteita, joista osaan on jo ratkaisu ja osaan ratkaisu on kehitteillä. Osan Ihkun ominaisuuksien ymmärtäminen vaati testaajilta perehtymistä Ihkun laskentalogiikkaan. Laskennassa on myös kohtia, jotka voivat olla hieman hämmentäviä Ihkun hankeosalaskentaa ensimmäistä kertaa käyttäville. Testaajat myös kokivat raportoinnissa olevan epäselvyyksiä.  Ihku-laskentaohjelmaan on luotu jokaiselle hankeosalle ohjeet, joita testaajat käyttivät tilanteen vaatiessa ja kokivat hyödyllisiksi. 

Koska kyseiset pilottihankkeet koskivat teiden perusparantamista, perusparantamisen hankeosien puute aiheutti ylimääräistä työtä. Testaajat joutuivat soveltamaan uudisrakentamisen laskentapohjia, mistä syntyi epätarkkaa laskentaa. Perusparannushankeosien puutteesta huolimatta testaajat saivat laskettua kaikille kustannuksille suhteellisen järkevän hinnan. Perusparantamisen hankeosat ovat tällä hetkellä kehityksen alla Ihku-laskentaohjelmassa, joten tulevaisuudessa perusparantamishankkeiden laskenta helpottuu.

Puiston kunnostuksen hankeohjelma (Helsinki)

Helsingin kaupungin toteuttamassa hankeosalaskennan pilottihankkeessa hankeosalaskentaa käytettiin puiston kunnostuksen hankeohjelmaan kuuluvan kustannusarvion laskemisessa. Testaajana toimi maisema-arkkitehti. Väylän tilaamiin hankkeisiin verrattuna tästä pilottihankkeesta saatiin tietoa hankeosalaskennan toiminnasta sellaisen testaajan näkökulmasta, joka ei työkseen tee väyläsuunnittelua.

Testaaja koki Ihkun laskentalogiikan intuitiiviseksi. Hän koki hankeosien ymmärtämisen helpoksi, eikä kokenut niiden käytön vaativan syvällisempää osaamista. Testaajan mielestä oli positiivista, että Ihkussa on käytössä uusin hinnasto, joka on mahdollista päivittää myös vanhoihin laskelmiin. Kaupungin näkökulmasta oli myös positiivista, että hankeosalaskelman helppokäyttöisyyden ansiosta tilaajan olisi helppoa esimerkiksi tarkastaa konsultin kustannuslaskelmat tai tehdä laskelmat itse hankkeissa, joissa konsulttia ei voida käyttää.

Testaajan mielestä kustannuslaskennan käyttö olisi kuitenkin ollut hänen työssään hyödyllisempää, jos sitä olisi tehty eri alojen yhteistyönä. Katusuunnittelun hankeosalaskenta osoittautui maisema-arkkitehdille haastavaksi, sillä laskenta vaatii osaamista katujen suunnittelusta ja teknisistä rakenteista. Työskentely yhteistyössä väyläsuunnittelijan kanssa nopeuttaisi työskentelyä, sillä nyt aikaa kului muiden kuin laskentaan liittyvien asioiden opetteluun. Hankeosalaskenta voikin toimia hyvin yhteistyövälineenä eri tekniikkalajien välisissä projekteissa.

Laskentaohjelman kehitettäviksi ominaisuuksiksi testaaja koki osittelun hämmentävät virheilmoitukset, raportissa olevat nollakustannuksen rakennusosat, sekä hankeosan poistamisen. Nämä ongelmat on tunnistettu laskentaohjelman kehityslistalle. Ihkua-laskentaohjelmaa kehitetään jatkuvasti asiakaspalautteen pohjalta. 

Ihku-laskentaohjelmaan ei ole vielä toteutettu kaikkia virkistysalueisiin tai hulevesirakenteisiin liittyviä hankeosia, mikä hankaloitti laskennan toteuttamista. Hankeosat ovat kuitenkin Ihkussa ja kehityksessä. Testaaja tunnisti myös muita puistojen kannalta tarpeellisia hankeosia, kuten puiston kevyen puusillan hankeosan sekä leikkipaikkojen ja ulkokuntoilun hankeosat. Leikkikentän hankeosa on jo kehityksen alla, ja myös puusilta on tunnistettu uudeksi ohjelmaan luotavaksi hankeosaksi. Ihkuun luodaan uusia hankeosia niin, että ensimmäisinä luodaan yleisimmin hankkeissa tarvittavat hankeosat.

Yhteenveto / yhteiset kokemukset

Hankeosalaskennan pilottihankkeiden perusteella kattavat ohjeet ja tekniikka-alojen välinen yhteistyö ovat olennaista sujuvan työskentelyn kannalta. Ihkun uusien hankeosien myötä työskentely tulee kuitenkin helpommaksi myös muille kuin väyläsuunnittelijoille, kun laskijan tarvitsemat hankeosat löytyvät suoraan laskentaohjelmasta. Kaikki testaajat näkivät Ihkun hankeosalaskennan hyödyn kattavien laskelmien teossa sekä helppokäyttöisenä työkaluna. Ihku-laskentaohjelmaa kehitetään jatkuvasti tarpeiden ja palautteen mukaan. Näistä palautteista on hyvä lähteä kehittämään hankeosalaskentaa entistä kattavammaksi!

Jaa artikkeli: