Rakennusosalaskennan laskentalogiikka mahdollistaa luotettavien kustannusarvioiden laadinnan

Ihkun laskentasovelluksen sisälle on rakennettu laskentalogiikka, joka yhteistyössä Ihkun rakennusosakirjaston kanssa mahdollistaa luotettavien kustannusarvioiden laadinnan. Laskentalogiikan avulla Ihku hallitsee eri tyyppisten hankkeiden olosuhteet ja niiden vaikutukset rakennusosien ja hanketehtävien kustannuksiin. Tässä artikkelissa kuvaamme alustavia toimintatapoja – laskentalogiikka kehittyy koko ajan, ja toiminnallisuuksia parannetaan jatkuvasti.

Laskentalogiikka perustuu hanketyyppiin ja toteutusympäristöön

Ihkun laskentasovelluksessa käytettävä rakennusosien laskentalogiikka perustuu kahteen päämuuttujaan: hanketyyppiin ja toteutusympäristöön. Hanketyyppi ja toteutusympäristö vaikuttavat työn haastavuuteen ja rajaavat käytettävissä olevia menetelmiä, materiaaleja ja kalustoa. Ihkun laskentasovelluksessa nämä muuttujat määrittävät laskelmalle valittavan rakennusosan panosrakenteen ja panosten työsaavutukset sekä niiden ja panoshintojen kautta rakennusosan hinnan.

Toteutusympäristöillä kuvataan pääasiassa kahta hankkeisiin vaikuttavaa ominaisuutta:

  1. Ympäristön rakennusastetta eli sitä kuinka paljon maanpinnan ala- ja yläpuolella on aiempia rakenteita 
  2. Ympäristön pää- ja sivuväylien liikennemääriä
  3. Yleinen toteutuksen vaikeus.

Lisäksi rakennusosakohtaisesti pyritään huomioimaan muitakin toteutuksen vaikeusasteeseen ja sitä kautta panosrakenteisiin sekä työsaavutuksiin vaikuttavia asioita. Esimerkiksi paalutuksissa, että kuinka katkonaista työn arvioidaan olevan tai kuinka suuria suoritemääriä kyseistä työtä hankkeessa tehdään.

Muuttujat mahdollistavat tarkemmat kustannusarviot tapauskohtaisesti

Rakennusosakirjasto sisältää yllä kuvattuihin muuttujiin perustuvia eri versioita rakennusosista. Käyttäjä määrittää Ihkun laskentasovelluksessa hankkeen ja/tai hankkeen osien hanketyypit ja toteutusympäristöt. Näiden käyttäjien tekemien valintojen perusteella Ihkun laskentasovellus valitsee sopivimman rakennusosavaihtoehdon laskelmalle alla olevan esimerkin mukaisesti.

Esimerkki A-version laskentalogiikasta, joka perustuu hanketyypin ja toteutusympäristön valintaan.
Ihku-laskentapalvelun kehityksen aikaiset hanketyypit ja toteutusympäristöt

Kuvan mukaisen esimerkin rakennusosaryhmässä “1612 Maaleikkaus ja penger tai täyttö” on neljä vaihtoehtoista versiota nimikkeistön mukaisesta rakennusosasta.

Eri hanketyyppien ja toteutusympäristöjen yhdistelmiin perustuvia vaihtoehtoja voi olla eri rakennusosien kohdilla erilaisia määriä. Näiden eri versioiden panosrakenteet, työsaavutukset ja siten rakennusosien hinnat eroavat merkittävästi toisistaan. Tarvittaessa jopa kaikille hanketyyppien ja toteutusympäristöjen yhdistelmille rakennetaan omat vaihtoehtonsa, mikäli eri yhdistelmät merkittävästä syystä tätä vaativat ja merkittävät kustannuserot saadaan näin haltuun.

Lisäksi rakennusosakirjastossa toimivat taustalla kuvassa näkyvät ns. rakennusosaryhmämatriisit, joiden avulla Ihkun laskentasovellus valitsee oikean rakennusosan rakennusosaryhmän neljästä vaihtoehdosta.

Laskentalogiikkaa kehitetään Ihkussa jatkuvasti

Kehitystyö jatkuu aktiivisesti ja tarvittaessa uusia muuttujia lisätään kehitystyön edetessä. Mahdolliset uudet muuttujat vaikuttavat rakennusosien hintoihin työsaavutuksien tai panoshintojen kautta. Jos haluat kuulla lisää tai osallistua kehitystyöhön, ole yhteyksissä kustannuslaskentatiimin vetäjään, Aki Peltolaan.

aki.peltola@mittaviiva.fi / 050 448 9756

Lue lisää rakennusosakirjastosta: https://ihkuallianssi.fi/rakennusosakirjasto/

Lue lisää muuttujien roolista ja laskennan tarkentamisesta koneoppimisen avulla Hanna Sandellin opinnäytetyötä käsittelevästä artikkelistamme: https://ihkuallianssi.fi/opinnaytetyot-3/

Jaa artikkeli: