Hanketehtävien kustannusten ennustaminen perustuu jo rakennettujen hankkeiden toteumatietoihin

Ihku-laskentapalvelu huomioi myös hanketehtävät eli rakennusosien päälle laskettavat urakoitsijan ja tilaajan kustannukset.

Ihkussa hanketehtävien laskenta perustuu kustannusten ennustamiseen valmistuneista infrahankkeista kerättyjen tietojen perusteella. Hankkeen ominaisuudet toimivat laskennan perustana, ja Ihkun ehdottama hanketehtäväprosentti määräytyy niiden mukaan.

– Nykyinen Väyläviraston tai kuntien ohjeistus ei huomioi hankkeiden yksilöllisiä ominaisuuksia, vaan hanketehtävät lasketaan vakioituja prosenttiosuuksia käyttäen, kertoo Hanna Sandell.

– Ihkussa tähän tehtiin muutos mallintamalla hanketehtävien laskenta uudella tavalla, jossa huomioidaan hanketehtäväkustannusten vaihtelu sekä hankkeen ominaisuudet, jotka tämän vaihtelun aiheuttavat, täydentää Aki Peltola.

Hanketehtävät jakautuvat tilaajan hanketehtäviin ja urakoitsijan työmaatehtäviin

Työmaatehtävät ovat urakkahintaan sisältyviä urakoitsijan kustannuksia, jotka on Infra 2015 Rakennusosa- ja hankenimikkeistössä esitetty litteroina 5100-5500. Nykyisen ohjeistuksen mukaan työmaatehtävien kustannusosuutena käytetään useimmiten 20 % rakennusosien kustannuksista. Ihkussa näiden työmaatehtävien suuruus määräytyy eri muuttujien perusteella. Ihkun laskentamallissa työmaatehtävien kustannusosuus vaihtelee 20-32 % välillä.

-Työmaatehtävien laskennan taustalla olevien muuttujien vaikutuksia pyrimme vielä tarkentamaan, kertoo Sandell.

Tilaajan hanketehtävät sen sijaan ovat tilaajalle muodostuvia kustannuksia, jotka on infranimikkeistössä esitetty litteroina 5600-5800. Ihkun laskentamallissa tilaajatehtävien kustannusosuus vaihtelee suunnitteluvaiheesta, urakkamuodosta ja hankkeen ominaisuuksista riippuen noin 10-25% välillä.

Sandellin mukaan hanketehtäviä pyritään Ihkussa ennustamaan aiemmin rakennettujen hankkeiden toteumatietojen perusteella. Toisin sanoen mallit laskevat arvioidun hanketehtäväprosentin valittujen muuttujatietojen perusteella. Tällöin laskettu hanketehtävien kustannus on saman suuruinen kuin samankaltaisilla aikaisemmin rakennetuilla hankkeilla.

-Laskentamallien rakentamista varten kerättiin toteutuneista hankkeista dataa, joiden avulla tilastolliset mallit rakennettiin. Osana laskentamallien rakentamista oli myös keskeistä selvittää, mitkä muuttujat vaikuttavat hanketehtävien suuruuteen kullakin litteralla, tiivistää Sandell.

-Kerätyn datan perusteella löydettiin muutamia oleellisesti hanketehtävien suuruuteen vaikuttavia muuttujia. Hanketehtävien suuruuteen vaikuttavat hanketehtävälitterasta riippuen mm. hankkeen toteutusympäristö, hankkeen koko sekä hanketyyppi. Näitä muuttujia Ihku hyödyntää laskiessaan hankkeelle todennäköistä hanketehtäväkustannusta. Jatkossa hanketehtävien laskentaa on tarkoitus kehittää Ihku-allianssissa edelleen, kertoo Ihku-allianssin tuoteomistaja Ari Huomo. 

-Tarvittaessa Ihku mahdollistaa käyttäjälle myös hanketehtäväprosenttien manuaalisen muokkauksen. Muokkaus voi olla kannattavaa esimerkiksi, jos käyttäjällä on parempaa tietoa hanketehtävien suuruudesta, täsmentää Sandell.

Jaa artikkeli: