Ihku-allianssin johtoryhmä arvioi allianssin suoriutumista: toteutusvaihe saavutti asetetut tavoitteet

Ihku-allianssin toteutusvaiheen tuloksia seurattiin allianssimalliin kuuluvilla avaintulosalueiden (ATA) mittareilla. Allianssin projektiryhmä (APR) ja johtoryhmä (AJR) määrittelivät yhdessä avaintulosalueet sekä niiden painopisteet allianssin kehitysvaiheessa.

Arvioitavat avaintulosalueita oli neljä ja niille oli annettu erilaiset painotukset. Ensimmäinen avaintulosalue oli Luotettavuus ja avoimuus (30%), jolla tarkoitetaan laskentatarkkuutta, laskentalogiikan avoimuutta sekä kustannusdatan kattavuutta ja avoimuutta. Toinen avaintulosalue oli Käytettävyys (30%), jolla tarkoitetaan Ihku-laskentapalvelun tai prosessin, kuten rakennusosalaskennan kustannusarvion tuottamisen, tai niiden yhdistelmän helppokäyttöisyyttä halutun tavoitteen saavuttamiseksi. Kolmas avaintulosalue oli Yhteistyö (30%), joka jakautuu kahteen osa-alueeseen: julkinen- ja sidosryhmäyhteistyö (painoarvo 50%) sekä sisäinen yhteistyö (painoarvo 50%). Yhteistyöllä tarkoitetaan sidosryhmien ja avainhenkilöiden sitouttamista hankkeeseen. Neljäs avaintulosalue oli Kustannustehokkuus ja aikataulu (10%), joka mittasi allianssin tavoitetta toteuttaa projekti aikataulussa, kustannustehokkaasti ja tilaajan asettamat tavoitteet saavuttaen.

AJR ja APR seurasivat avaintulosalueiden tavoitteiden toteutumista usealla välimittauksella toteutusvaiheen aikana. Avaintulosalueet suunniteltiin ohjaamaan toteutusvaiheen kehitystyötä niin, että ne mittaavat hankkeelle keskeisimpiä asioita.

Viimeisessä ATA-mittaroinnissa (31.3.) arvioitiin miten toteutusvaiheelle asetetut tavoitteet oltiin kokonaisuudessaan saavutettu. AJR:n jäsenet antoivat kukin oman arvosanansa, ennakkotietojen ja valmistellun materiaalin pohjalta. Arvosanojen asteikko alkaa -100:sta ja päättyy +100:aan. Näin ollen, jos tavoitteet on saavutettu (määritellyllä tavalla) on annettu arvosana 0. Miinuksia annetaan, jos tavoitteita ei ole saavutettu ja plussia, jos tavoite on ylitetty. Suoriutuminen laskettiin avaintulosalueiden osien tulosten painotettuna keskiarvona. 

ATA-mittaroinnin tuloksen mukaan Ihku-allianssin toteutusvaiheen tulokset ylittivät niille asetetut odotukset jokaisen osa-alueen jäädessä plussan puolelle. Arvioijien puheenvuoroissa korostui erityisesti loppua kohti kiihtynyt tekemisen tahti, joka mahdollisti tuloksien saavuttamisen. Kiitosta keräsivät myös projektin sisäisen vuoropuhelun ja yhteistyön onnistuminen, josta esimerkkinä annettiin mm. sujuva etätöihin siirtyminen.

AJR:n puheenjohtaja Kristiina Laakso kommentoi ATA-mittaroinnin tuloksia seuraavasti: ”Allianssi on ollut onnistunut toteutusmuoto tässä hankkeessa. Erityisesti se on tukenut hankkeen vuorovaikutusta.  Avaintulosalueet ovat hyvin ohjanneet tekemistä hankkeessa niin, että saatiin ensimmäinen vaihe tehtyä onnistuneesti ja päästään käyttöönottoon. Aikataulu, kustannukset ja sisällön rajaus saatiin pidettyä hyvin tasapainossa.”

Jaa artikkeli: