Rakennustyömaalla mies katsoo iPadista Ihku-laskentapalvelua.

Käyttöönotot ovat alkaneet! Ihku-allianssissa siirrytään palveluvaiheeseen

Ihku-allianssin työ uuden infra-alan kustannuslaskentajärjestelmän parissa on siirtynyt tammikuun 2021 alussa palveluvaiheeseen. Hanketta on kokonaisuudessaan kehitetty ja toteutettu kolmena peräkkäisenä vaiheena: kehitys-, toteutus- ja nyt palveluvaiheena. Mitä uuteen vaiheeseen siirtyminen käytännössä tarkoittaa ja mitä kaikkea siihen sisältyy? 

Palveluvaiheen ensimmäinen palvelujakso käynnistyi limittäin toteutusvaiheen lopun kanssa alkuvuodesta 2021. Toteutusvaihe saatiin päätökseen maaliskuun aikana, ja palveluvaiheeseen on siirrytty hiljalleen tammikuun alusta alkaen. Toteutusvaiheessa keskityttiin järjestelmän ensimmäisen tuotantoversion kehittämiseen ja tekemiseen, ja kehitystyö jatkuu myös palveluvaiheessa muun muassa kustannusdatan ja laskentamallien päivittämisen sekä laadunvarmistuksen ja hanketestauksen osalta. 

Palveluvaihe koostuu kolmesta osa-alueesta: käyttöönottoprojekteista, jatkuvista palveluista sekä kehitysprojektista. Ihku-laskentapalvelu on palveluvaiheessa jo tuotannossa, joten projektin toiminnassa prioriteetteina ovat erityisesti jatkuvat palvelut ja käyttöönottojen sujuvuuden varmistaminen.

Kaavio palveluvaiheesta ja sen sisältämistä aliprojekteista, jotka ovat käyttöönottoprojekti, jatkuvat palvelut ja kehitysprojekti.

Olennaisena osana palveluvaiheeseen kuuluu käyttöönoton aloitus, jossa Ihku-allianssi koordinoi tilaajakonsortion käyttöönottoprojekteja. Ihku-laskentapalvelun käyttöönoton valmistelut ja tilaajakohtaiset käyttöönottoprojektit alkoivat pilottien muodossa jo toteutusvaiheessa syksyllä 2020 ja pilotointia jatketaan allianssin tilaajien hankkeilla.Tavoitteena on ollut tutustuttaa tilaajat sekä heidän konsulttinsa järjestelmään, tukea tuotantoympäristön hallitussa käyttöönotossa sekä varmistaa aineistotoimitusprosessien toimivuus ja jatkuvuus. Ihku-laskentapalvelu otetaan tilaajaorganisaatioissa käyttöön asteittain hankkeiden suunnitteluprosessin etenemisen mukaan. Asteittainen käyttöönotto mahdollistaa nopean reagoinnin mahdollisiin käytön ongelmiin. 

Syksystä 2020 lähtien toimineelle käyttöönottoryhmälle muodostetaan jatkumo organisaatioiden pääkäyttäjien tapaamisista. Tapaamisten tarkoitus on jakaa tietoa parhaista käytännöistä ja nostaa esiin kehitysideoita sekä mahdollisia kipukohtia.

Tärkeä osa-alue palveluvaiheessa on myös jatkuvat palvelut, jotka Ihku-allianssi tuottaa käyttöönoton tueksi palvelusuunnitelman mukaisesti. Jatkuvilla palveluilla viitataan niihin toimintoihin, joita pidetään yllä koko palvelujakson ajan ja joiden tavoitteena on pitää Ihku-laskentapalvelu verkossa saatavilla ja toimintakuntoisena sekä tarjota loppukäyttäjille riittävät tukipalvelut. Niihin kuuluvat: 

  • Ihku-laskentapalvelun käyttöpalvelut 
  • Ihku-laskentapalvelun tilaajakonsortion asiakastukipalvelu
  • Rakennusosakirjaston laskentakyvyn ylläpitoprosessi 
  • Ihku-laskentajärjestelmän ohjelmiston ylläpitoprosessi. 

Käyttöönoton rinnalla Ihku-laskentapalvelua kehitetään koko ajan eteenpäin kehitysprojektina, joka on jaettu osaprojekteiksi. Palveluvaiheessa erityiseksi tavoitteeksi kehitysprojektille on asetettu hankeosalaskennan toteutus sekä siihen liittyvä hankeosakirjasto, joka soveltuu hankesuunnitelmavaiheiden kustannusarviointiin eri tyyppisissä hankkeissa. Lisäksi rakennusosalaskentaa jatkokehitetään kehityssuunnitelman ja asiakaspalautteen perusteella.

Ihku-laskentapalvelun käyttö allianssin tilaajaosapuolille (Väylävirasto, Helsingin, Espoon, Vantaan, Turun, Tampereen ja Jyväskylän kaupungit) sisältyy allianssisopimukseen ja siitä ei veloiteta erikseen. Palvelu julkaistaan myyntiin ulkopuolisille toimijoille huhti-kesäkuussa 2021.

Jälleenmyyjänä toimii Civilpoint Oy, joka koordinoi myös erilaisia koekäyttömahdollisuuksia, joita voidaan tarjota ulkopuolisille toimijoille beta- ja tuotantoympäristössä. 

Jaa artikkeli: