Rakennusosan muodostuminen toteutusympäristön ja hanketyypin logiikalla.

Ihku-laskentapalvelun laskentalogiikka

Ihku-laskentapalvelu perustuu monitasoiseen laskentalogiikkaan, joka yhdessä Ihkun ajantasaisen rakennusosakirjaston ja panoshinnaston avulla mahdollistaa luotettavien kustannusarvioiden laadinnan. Laskentalogiikan avulla Ihku huomioi eri tyyppisten hankkeiden olosuhteet ja niiden vaikutukset hanke- ja rakennusosien sekä hanketehtävien kustannuksiin. 

Ihku-laskentapalvelun hankeosalaskenta perustuu hankeosamallien laskemiin rakennusosien määriin ja pohjimmiltaan Ihkun panosrakenteisiin rakennusosiin, jotka mallintavat rakentamiseen vaadittavat panokset ja niiden määrät eri olosuhteissa. 

Ihku-laskentapalvelu huomioi eri hanketyyppien ja toteutusympäristöjen erot

Ihku-laskentapalvelun laskentalogiikka perustuu kahteen päämuuttujaan: hanketyyppiin ja toteutusympäristöön. Hanketyyppi ja toteutusympäristö yhdessä vaikuttavat työn haastavuuteen ja rajaavat käytettävissä olevia menetelmiä ja kalustoa. Ihkussa nämä muuttujat määrittävät hanke- ja rakennusosalaskennassa laskelmalle valittavan rakennusosan panosrakenteen ja panosten työsaavutukset sekä niiden ja panoshintojen kautta rakennusosan hinnan. Valinnoilla on merkitystä myös oletuskuljetusmatkoihin.

Ihkun toteutusympäristöillä kuvataan pääasiassa:

  1. Ympäristön rakennusastetta eli sitä kuinka paljon maanpinnan ala- ja yläpuolella on aiempia rakenteita 
  2. Ympäristön pää- ja sivuväylien liikennemääriä
  3. Yleistä toteutuksen vaikeusastetta.

Ihkun hanketyypit ja hanketyyppikohtaiset toteutusympäristöjen kuvaukset ovat tarkasteltavissa Ihku-laskentapalvelun tukiportaalissa.

Esimerkiksi ratahankkeiden toteutusympäristöjen kuvaukset on avattu tukiportaalissa seuraavasti:

Käyttäjä määrittää Ihkussa hankkeen ja/tai hankkeen osien hanketyypit ja toteutusympäristöt. Näiden käyttäjien tekemien valintojen perusteella Ihkun laskentasovellus valitsee sopivimman rakennusosavaihtoehdon laskelmalle alla olevan esimerkin mukaisesti.  

Olosuhdemuuttujien valinnan vaikutus kuvattuna kaaviona.

Kuvassa esitetysti rakennusosien panosrakenteet ja työsaavutukset ovat erilaisia eri vaihtoehdoilla. Alla olevan kuvan mukaisen esimerkin rakennusosaryhmässä “1612 Maaleikkaus ja penger tai täyttö” on viisi vaihtoehtoista versiota nimikkeistön mukaisesta rakennusosasta. Esimerkiksi katuhankkeella erittäin tiiviisti rakennetussa ympäristössä käytetään rakennusosavaihtoehtoa 0.

Toteutusympäristön ja hanketyypin muodostama rakennusosavaihtoehto.

Kuva: Rakennusosavaihtoehto valitaan laskelmalle Ihku-laskentapalvelun taustalla olevien olosuhdematriisien avulla

Eri hanketyyppien ja toteutusympäristöjen yhdistelmiin perustuvia vaihtoehtoja voi olla eri rakennusosien kohdilla erilaisia määriä. Tällä hetkellä rakennusosasta riippuen rakennusosalla on 1-5 vaihtoehtoa. Näiden eri versioiden panosrakenteet, työsaavutukset ja siten rakennusosien hinnat eroavat merkittävästi toisistaan. 

Lisäksi rakennusosakohtaisesti pyritään huomioimaan muitakin toteutuksen vaikeusasteeseen ja sitä kautta panosrakenteisiin sekä työsaavutuksiin vaikuttavia asioita. Esimerkiksi paalutuksissa voidaan arvioida työn katkonaisuutta tai kokonaissuoritemäärän ja harjaantumisen vaikutusta työsaavuutukseen.

Lisää aiheesta kertovat mielellään 

christian.kivimaki@mittaviiva.fi ja aki.peltola@mittaviiva.fi

Jaa artikkeli: